OBLASTI ROZVOJE DÍTĚTE

Systém vzdělávání podle doktorky Montessori řeší zejména otázky v jakém pořadí prezentovat aktivity, aby zkušenost dítěte korespondovala s měnícími se potřebami rozvoje osobnosti dítěte.  Proto bylo vydefinováno 5 oblastí rozvoje dovedností dítěte a v každé z nich základní posloupnost pomůcek, v rámci které je doporučeno pomůcky postupně používat.

I. Praktický život – rozvíjí základní osobnostní a společenské dovednosti využívané v každodenním životě.

Zahrnuje 1. péči o vlastní osobu a své tělo (např. zavazování tkaniček, mytí rukou, cvičení se lžičkami) 2.péči o okolí a společnost cvičení sociálních vztahů - přijetí zodpovědnosti ve skupině (potřeba sociálního kontaktu – prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, slavnost, přijímání hostů a cvičení ticha) 3. cvičení kontroly pohybu (rovnovážná cvičení a chůze po čáře – po elipse, rozvoj motoriky, koordinace ruka – oko)

V těchto komplexních činnostech i ve všech ostatních jsou plněny přímé cíle - postarat se o sebe (naučit se jíst, pít, oblékat) , které souvisejí se základními lidskými potřebami. Mnohem důležitější jsou nepřímé cíle, kdy dítě získává senzorickou zkušenost – hmatovou, vizuální a zvukovou.

II. Smyslový materiál – podporuje a rozvíjí schopnost vnímat svět okolo.

Ke cvičení a prohlubování vnímání vyvinula Montessori pro různé smysly pestrý smyslový materiál, s jehož pomocí lze procvičovat rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování. Smyslový materiál nemá a nesmí nikdy nahrazovat předměty ze života. Slouží jen jako klíč k diferenciaciIII. Jazykový materiál – aktivity směřující k rozvoji pregramotnosti dítěte. 

Se čtením, psaním a výukou jazyka začínají děti v mateřské škole a plynule pokračují ve škole základní.
Pro začátek psaní je nejlépe vystihnout „explozi psaní“ – kdy dítě chce samo psát.
Pro nácvik čtení používá genetickou metodu. Děti se seznamují s písmeny v mateřské škole. Pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly mezi písmeny více smysly, ke slovům přiřazují konkrétní předměty. Výuka jazyka slouží od počátku také k poznávání světa, proto jsou pro děti již v mateřské škole připraveny slova a texty se zajímavými tématy, které dětem dávají smysl. Materiály podporující rozvoj řeči a materiály k výuce čtení a psaní souvisí s materiálem ke kosmické výchově a navzájem se doplňují. Se čtením, psaním a výukou jazyka začínají děti v mateřské škole a plynule pokračují ve škole základní.

 

IV.Kosmickávýchova  je integrujícím prvkem pedagogiky Marie Montessori, její teorie a praxe.

Pojem „Kosmická výchova“ je obdobou toho, jak chápal svět Jan Ámos Komenský, tedy souvislost všech věcí, jednotný celek. „Musíme dát dětem detail jako prostředek, aby mohly poznat celek.“ J.A.Komenský

Prostřednictvím kosmické výchovy dítě poznává vlastní já, ale objevuje i celý okolní svět, spolu s jeho vztahy. Poznává vlastní rodinu, město, zemi, ale též Sluneční soustavu, jejíž jsme součástí, a objevuje okolnosti vzniku života na Zemi. Také proniká více do života rostlin a živočichů. Informace získané z kosmické výchovy pomáhají dětem pochopit řád světa a nalézt v něm své vlastní místo. Jedná se o jakýsi integrující prvek celého systému pedagogiky.

Kosmická výchova v našem pojetí představuje integraci témat z biologie, zoologie, botaniky, zeměpisu, čas a historie, informace o vědě, technice a umění. Součástí jsou také dovednosti pohybové, hudební, pracovní a výtvarné, patří sem témata společenská.

 
V. Matematický materiál
Rozpoznat vztahy matematických zákonů a použít je jsou vlastnosti, které odlišují člověka od jiných tvorů. Podle Marie Montessori  je lidský duch duchem matematickým. Lidský duch má schopnost abstrahovat, něco si představit a argumentovat.
Matematický rozvoj začíná již v prenatálním období, působí od narození. Matematické aspekty:

  1. Rozlišení sebe a ostatního
  2. Vnímání délky, šířky a výšky
  3. Vnímání dimenzí
  4. Porovnávání velikostí a forem
  5. Experimentování

Matematický materiál v montessoriovských školách pomáhá tento matematický duch u dítěte včas podporovat. Předstupeň matematiky – smyslové a konkrétní matematické pomůcky a materiály – vedou děti k „materializované abstrakci“ a pracují s nimi už v mateřské škole. Úkolem tohoto materiálu je převádět nevědomou a nestrukturovanou informaci do strukturovaného systému

Matematické pomůcky pro zlepšení vnímání slouží k pochopení zákonitostí světa a podpoří vynalézavost dítěte. Materiálu k matematice je nejvíce, neboť matematika je také spojena se smyslovým zážitkem. Montessori pedagogika klade velký důraz na smyslový prožitek dítěte, na jeho experimentování a hlavně na samostatné objevování, porozumění a pochopení. To jak dítě vnímá své tělo, prostorové vztahy s okolím, dimenze ve svém okolí, to vše patří k matematice.

 

Fáze rozvoje dítěte
V průběhu svého vývoje prochází dítě z pohledu využití Montessori pomůcek několika fázemi a v rámci každé z nich je sestavená doporučená posloupnost pomůcek.  Uvedenou tabulku je nutno brát pouze jako orientační. Sama Marie Montessori zdůrazňovala individualitu každého dítěte, stejně jako individuální vývoj.

 

FÁZE ROZVOJE

ORIENTAČNÍ VĚK

 DÍTĚTE

CHARAKTERISTIKA FÁZE

FÁZE 1

2-3,5roku

Pomůcky a aktivity jsou určeny především dětem, u kterých s principy montessori pedagogiky začínáme. Pomůcky jsou zaměřeny na zcela úvodní seznámení s jednotlivými oblastmi rozvoje (kromě matematiky, na kterou se v této fázi aktivity přímo ještě nezaměřují).

FÁZE 2

3,5-4 roky

Aktivity a pomůcky pomáhají budovat základní dovednosti ve všech oblastech (kromě matematiky) s důrazem na zrak a hmat v kategorii smyslů.

FÁZE 3

4-4,5 roky

Dítě se seznamuje s matematikou. Pokračuje se v dalším rozvoji smyslů a provádění náročnějších praktických aktivit pro rozvoj dovedností v této oblasti. Současně dochází k plnému nakročení do oblasti přírodních a společenských věd a kompletnímu dokončení přípravných aktivit v oblasti jazykové.

FÁZE 4

4,5-5let

V rámci čtvrté fáze se pracuje s pokročilými smyslovými aktivitami, rozvíjí se oblast matematiky a začíná se s aktivitami týkajícími se psaní a čtení.